Стелажі складські ''Гудзон''

Стелажі складські ''Гудзон''

Складське обладнання

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 6, ст.136)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502 № 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716 № 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885}

Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані з оформленням, видачею, погашенням простих і подвійних складських свідоцтв, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів під час зберігання товарів на товарних складах.

Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, що виникають стосовно об'єктів нерухомості, електроенергетики, а також правовідносини, пов'язані із зберіганням цінних паперів, їх сертифікатів, банківських білетів (банкнот) та монет, які є законним платіжним засобом; тварин; товарів, обтяжених правами застави; товарів, термін придатності яких з дня прийняття на зберігання не перевищує 90 днів, а також товарів, щодо яких порушено судом провадження про витребування з чужого незаконного володіння; товарів, що передані в користування на умовах оренди, лізингу або прокату.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

реєстр простих і подвійних складських свідоцтв (далі - реєстр складських свідоцтв) - документ, що містить систему обліку інформації про видані та погашені сертифікованими товарними складами прості і подвійні складські свідоцтва та володільців таких свідоцтв;

товарний склад - організація, яка зберігає товар та надає послуги, пов'язані із зберіганням, на засадах підприємницької діяльності;

сертифікований товарний склад (далі - сертифікований склад) - товарний склад, який отримав сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання, що дає право видавати прості і подвійні складські свідоцтва на окремі групи товарів, зазначені в сертифікаті про відповідність надання послуг із зберігання;

складські свідоцтва - товаророзпорядчі складські документи на пред'явника або іменні, що посвідчують право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі;

регламент сертифікованого складу - документ, що визначає порядок приймання на зберігання, зберігання та видачі із зберігання товару. Регламент сертифікованого складу розробляється відповідно до чинного законодавства.

Стаття 2. Складські свідоцтва

Складські свідоцтва бувають двох видів - прості складські свідоцтва і подвійні складські свідоцтва.

Складські свідоцтва видаються лише сертифікованими складами, які отримали сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання.

Стаття 3. Просте складське свідоцтво

Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

У простому складському свідоцтві зазначаються відомості згідно із Цивільним кодексом України.

Якщо на зберігання приймається товар, який визначений родовими ознаками, то у простому складському свідоцтві робиться відповідний запис.

Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.

Стаття 4. Подвійне складське свідоцтво

Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва, які можуть бути відокремлені одне від одного.

Подвійне складське свідоцтво є іменним.

У подвійному складському свідоцтві зазначаються відомості згідно із Цивільним кодексом України.

Обидві частини подвійного складського свідоцтва повинні містити всі реквізити, передбачені його формою.

Якщо на зберігання приймається товар, який визначений родовими ознаками, то в обох частинах подвійного складського свідоцтва робиться відповідний запис.

Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є подвійним складським свідоцтвом.

Стаття 5. Бланки складських свідоцтв

{Частину першу статті 5 виключено на підставі Закону № 5316-VI від 02.10.2012}

Форма, порядок виготовлення і використання бланків складських свідоцтв встановлюються законодавством.

Стаття 6. Порядок видачі складських свідоцтв

Просте або подвійне складське свідоцтво видається власнику товару чи уповноваженій ним особі сертифікованим складом після прийняття товару на зберігання.

Складське свідоцтво видається окремо на кожний вид товару, визначений родовими або індивідуальними ознаками.

Складське свідоцтво може бути видано на кожну погоджену між власником товару та сертифікованим складом кількість товару.

Після заповнення обов'язкових реквізитів, занесення складського свідоцтва до реєстру сертифікованого складу і присвоєння порядкового номера за цим реєстром заповнений бланк передається власнику товару, який передав товар на зберігання, або уповноваженій власником товару особі.

Стаття 7. Ведення реєстру складських свідоцтв

Реєстр складських свідоцтв ведуть сертифіковані склади.

Вимоги до реєстру складських свідоцтв та порядок його ведення визначаються уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом (далі - уповноважений орган).

Записи в реєстрі складських свідоцтв ведуться на паперових та/або електронних носіях інформації.

Стаття 8. Погашення складських свідоцтв

Після видачі товару володільцям складських свідоцтв сертифіковані склади повинні погасити повернуті свідоцтва на товар шляхом відмітки на них "Погашено".

Погашені складські свідоцтва до повторного обігу не допускаються і виключаються з реєстру складських свідоцтв, про що робиться відповідний запис у реєстрі. Погашені складські свідоцтва зберігаються сертифікованим складом протягом строку, встановленого чинним законодавством для відповідного виду документів.

Стаття 9. Сертифікований склад

Сертифікований склад згідно із цим Законом має право видавати складські свідоцтва виключно після одержання сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів і тільки на ті групи товарів, які зазначені в сертифікаті.

Сертифікація та позбавлення товарного складу сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів здійснюються уповноваженим органом згідно із розробленим ним положенням.

Сертифікований склад повинен затвердити регламент своєї роботи (регламент сертифікованого складу). Регламент сертифікованого складу повинен бути доступним для ознайомлення будь-яким особам і не може становити комерційну таємницю. Вимоги до змісту регламенту сертифікованого складу затверджує уповноважений орган з урахуванням вимог закону.

У разі позбавлення в установленому законодавством порядку сертифікованого складу сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання товарів видані раніше складські свідоцтва залишаються дійсними до закінчення строку зберігання, на який прийнято товар, і зазначений склад зобов'язаний виконати всі умови, передбачені договором зберігання, до закінчення строку дії відповідного договору.

У разі ліквідації сертифікованого складу або товарного складу, позбавленого сертифіката, передача відповідних зобов'язань іншому сертифікованому складу здійснюється в порядку, встановленому уповноваженим органом.

Стаття 10. Договір складського зберігання товару

За договором складського зберігання сертифікований склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності.

Договір складського зберігання укладається в письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене простим або подвійним складським свідоцтвом.

Умови договору складського зберігання визначаються за домовленістю сторін, а умови договору складського зберігання товару на сертифікованому складі загального користування визначаються відповідно до регламенту сертифікованого складу.

Зобов'язання сторін за договором складського зберігання припиняються з погашенням відповідних складських свідоцтв, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 11. Строк складського зберігання товару

Строк, на який прийнято товар на зберігання, визначається за домовленістю сторін та вказується у складському свідоцтві. Строк такого зберігання, зазначений у складському свідоцтві, не може перевищувати строк, на який укладено договір складського зберігання.

Стаття 12. Плата за зберігання товару

Плата за зберігання товару, строки та порядок її внесення визначаються договором складського зберігання.

Якщо володілець складського свідоцтва після закінчення строку дії договору складського зберігання не забрав товар, він зобов'язаний внести плату за весь фактичний час його зберігання в обсягах та порядку, визначених договором.

Стаття 13. Прийняття товару на зберігання

Сертифікований склад зобов'язаний за свій рахунок оглянути товар, що приймається на зберігання, для визначення його кількості та зовнішнього стану.

При передачі товару на зберігання його власник зобов'язаний подати сертифікованому складу документи, що засвідчують якісні характеристики товару.

Сертифікований склад, який прийняв на зберігання товар, не вправі користуватися або розпоряджатися ним, якщо інше не передбачено договором складського зберігання або законом.

Товар не може бути прийнятий на зберігання у разі, якщо:

за результатами проведення незалежної оцінки якісні та/або вартісні характеристики товару виявилися гіршими від тих, що заявлені;

зберігання товару потребує спеціальних умов, які сертифікований склад не в змозі забезпечити;

товар має властивості, що становлять небезпеку для оточення;

документи, що засвідчують якісні характеристики товару, відсутні.

Стаття 14. Застава товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом

Товар, прийнятий на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку його зберігання.

Оцінка товару, який є предметом застави, здійснюється відповідно до закону.

Застава товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, виникає після відокремлення і передачі заставної частини складського свідоцтва (заставного свідоцтва) від заставодавця заставодержателю з моменту укладення відповідного договору застави.

При оформленні застави заставодавець надає заставодержателю виписку з реєстру складських свідоцтв про те, що подвійне складське свідоцтво є дійсним і не втрачалося. Строк дії виписки з реєстру складських свідоцтв становить три календарних дні, упродовж яких сертифікований склад припиняє операції щодо зазначених у ній товарів та сертифікатів.

Заставодержатель повинен протягом трьох робочих днів письмово проінформувати сертифікований склад, який видав подвійне складське свідоцтво, про прийняття товару в заставу. Протягом строку застави товару відновлення прав за втраченим подвійним складським свід

Source: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2286-15Дивитися відео про складське обладнання

Стелажі складські ''Гудзон''

ГерметизаториPowershelter 403

Складський герметизатор Powershelter 403 призначений для ізолювання простору навколо дверей і транспортного засобу, що стоїть біля рампи, за допомогою надійних зносостійких штор.

Матеріали

Складський герметизатор Powershelter 403 – модель з виступом в передній частині – складається з твердої конструкції з передньою і задньою рамами, виготовленими із сталі з гарячим цинковим покриттям. Рами з'єднуються між собою за допомогою шарнірних кронштейнів. Завдяки такому з'єднанню, складський герметизатор може переміщатися назад у разі неправильного підходу до рампи. Таким чином, запобігає пошкодження герметизатора і транспортного засобу. При відведеному назад герметизаторі транспортний засіб як і раніше може завантажуватися і розвантажуватися. Виступ в передній частині закривається за допомогою виносного покриття, яке у верхній частині забезпечене бічним водостоком.

Штори складського герметизатора Powershelter 403 виготовляються з двох видів матеріалу різної якості. Їх щільність 1600 г/м.кв і 3500 г/м.кв . Вибір матеріалу обумовлений способом застосування і спеціальними вимогами.

Штори щільністю 1600 г/мІ виготовлені з поліефірної тканини. Усередині штор поміщені гумові пружини з сердечниками із сталевого дроту, які навіть в самих екстремальних умовах зберігають износоустойчивость. Штори щільністю 3500 г/мІ виготовлені з двошарового полиэфирного матеріалу, гнучкого до подовжніх навантажень і стійкого до поперечних. На обидві сторони штори нанесене тверде антистатичне зносостійке ПВХ-покриття.

Вибір матеріалів гарантує високий опір ультрафіолетовому випромінюванню. Крім того матеріал надзвичайно износоустойчив і чудово витримує перепади температур.

На бічні штори нанесені відбивні смуги, які служать водіям як направляють. Вони полегшують захід транспортного засобу герметизатор.

Всі вироби і системи (“Loading Systems») відповідають найвищим стандартам якості.

Розміри

Складський герметизатор Powershelter 403 має стандартні розміри, які відповідають умовам прямої подачі транспортного засобу під рампу, і складають: ширина 2300 – 2800 мм і висоту 3600 – 4200 мм.

Параметри складського герметизатора Powershelter 403 можуть змінюватися залежно від ситуації у кожного клієнта.

ЗастосуванняТехнічні специфікаціїМожливості установки

На складання креслення конкретної навантажувально-розвантажувальної платформи впливають численні чинники. Тому параметри складського герметизатора Powershelter 403 можуть змінюватися залежно від ситуації у кожного клієнта.

Powershelter 407

Складський герметизатор Powershelter 407 призначений для ізолювання простору навколо дверей і транспортного засобу, що стоїть біля рампи, за допомогою надійних зносостійких надувних подушок. Існують дві моделі: вбудована і з виступом в передній частині.

Матеріали

Подушки виготовлені з поліефірної тканини з матовим ПВХ-покриттям з обох боків. Захисні смуги, виготовлені з двошарового полиэфирного матеріалу щільністю 3500 г/мІ, гнучкого по довжині і жорсткого по ширині. На обох сторонах нанесене зносостійке, щільне, антистатичне, матове ПВХ-покриття.

Модель з виступом в передній частині використовує фіксовану раму із сталі з гарячим цинковим покриттям, на якій кріпиться сталевий лист з синтетичним покриттям Goosewing Grey (BS10A05). Для додаткового захисту ця модель забезпечена оцинкованою захисною стійкою.

Обидві моделі забезпечені рамкою з анодованого алюмінію. В цілому Powershelter 407 може протистояти будь-яким погодним умовам. Всі вироби і системи “Loading Systems” відповідають найвищим стандартам якості. Розміри.

Складський герметизатор Powershelter 407 має стандартні рамеры, які відповідають умовам прямої подачі транспортного засобу під рампу, і складають: ширина 2400 – 2800 мм і висоту 3600 – 4200 мм. Параметри складського герметизатора Powershelter 407 можуть змінюватися залежно від ситуації у кожного клієнта.

Привід

Матеріал верхньої подушки розширюється і відводиться назад за допомогою могутнього вакуумного мотора. При висуненні двигун, що накачує, контролює подачу повітря в подушки.

Експлуатація

Мотори приводяться в дію натисненням єдиної кнопки, яка одночасно управляє вакуумними моторами, що накачують. Як тільки транспортний засіб буде поданий до рампи під складським герметизатором Powershelter, обидва мотори можуть бути запущені, і протягом тридцяти секунд простір між отвором дверей і транспортним засобом буде загерметизований і надійний захищено. Двигун, що накачує, підтримує тиск в подушках під час погрузо-розвантажувальних робіт, завдяки сигналам, що поступають від датчиків, а також контролює постійну адаптацію верхньої подушки до висоти транспортного засобу, що змінюється, щоб не пошкодити верхню подушку і зберегти герметизацію.

Після виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, двигун, що накачує, зупиняють, натиснувши на кнопку відключення, а потім верхня подушка зволікається назад вбудованою втягуючою системою за допомогою вакуумного мотора. Транспортний засіб може від'їжджати від рампи відразу, після закінчення цієї операції. Складський герметизатор Powershelter 407 захищений від передчасного від'їзду транспортного засобу. У разі такого від'їзду унікальна рухома конструкція дозволяє подушкам переміститися убік від транспортного засобу без збитку для кріплення подушок.

Застосування.

Надувний складський герметизатор Powershelter 407 є найбільш ефективним і зносостійким ущільнювачем для навантажувально-розвантажувальних майданчиків. Оптимальна герметизація забезпечується завдяки добре продуманій конструкції подушок, які складаються в гармошку. Тому Powershelter 407 широко використовується у випадках з великим перепадом внутрішньої і зовнішньої температур. Наприклад, в кондиціонуючих або охолоджуваних складських приміщеннях.

Характеристики виробу

Оскільки подушки складського герметизатора Powershelter 407 накачуються тільки після остаточного підходу до рампи транспортного засобу, вони не піддаються дії, яка виникає, коли транспортний засіб під'їжджає заднім ходом. Зважаючи на це середній термін служби складського герметизатора значно збільшується.

У спущеному стані подушки знаходяться за захисними смугами. Тому естетичний вид будівлі не порушується. Більш того, у водія завжди є зручний шлях для під'їзду.

Технічні специфікаціїВаріанти на замовленняМожливості установки

На розробку креслення спеціальної навантажувально-розвантажувальної платформи впливають численні чинники. Тому параметри складського герметизатора Powershelter 407 можуть змінюватися залежно від ситуації у кожного клієнта.

Source: http://izok.com.ua/germ.html02 грудня 2016 року Відокремленим підрозділом «Складське господарство» Державного підприємства «НАЕК «Енергоатом», за результатами аукціону, який відбувся 17 листопада 2016 року в системі електронних закупівель «Prozorro», було акцептовано пропозицію ТОВ «Український папір» на закупівлю картриджів, тонерів, флешок, клавіатур. Вартість товару склала 359 950,00 гривень.

Всього в аукціоні приймали участь шість учасників: ТОВ «Камтекс», ФОП Онопріюк О.Я., ТОВ «В.М.», ФОП Киричко І.І., ТОВ «Український папір» та ФОП Серб П.П. Найменшу ціну запропонувало ТОВ «Камтекс» - 66 177,00 гривень, яка виявилась на 293 773,00 гривень менше, ніж запропонував учасник-переможець торгів. Проте, замовник прийняв рішення про відхилення пропозиції учасника у зв’язку із відсутністю копії статуту підприємства та довідки, яка підтверджує, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Варто зазначити, що необхідна інформація про суб’єкта господарювання, яка міститься в статуті суб’єкта господарювання наявна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, доступ до якого є вільним в офіційному кабінеті електронних сервісів Міністерства юстиції України - https://kap.minjust.gov.ua/. Інша інформація із статуту суб’єкта господарювання, яка не міститься в реєстрі, стосується лише його внутрішніх корпоративних відносин та не має відношення до державних закупівель.

Крім того, відповідно до положень діючого законодавства підприємства, засновниками та власниками яких є фізичні особи не зобов’язані надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Таким чином, замовник використав формальні підстави та відхилив пропозицію, яка могла зберегти 293 773,00 гривень.

З метою запобігання втрати коштів платників податків, Громадська організація «Верховенство права» звернулася в компетентні органи Рівненської області, а також до замовника торгів, з вимогою провести перевірку на предмет противоправних дій чиновників, притягнувши винних осіб до відповідальності і розірвати договір.

Source: http://verhovenstvo.com/view/11716maxformer.com

Categories

Автополив газонів
Бетон м200
Будівництво будинків: поради, відгуки
Бытовая техника: отзывы, цена
Бюро переводов
Вироби зі шкіри: магазини, поради
Все о шторах и жалюзях
Гадалки: гадание на картах
Дах і будинок: поради, послуги
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Изделия из кожи: магазины, советы
Книги: цена, отзывы, магазины
Книги: ціна, відгуки, магазини
Крыша и дом: советы, услуги
Курси англійської мови
Курсы английского языка
Лечение в Германии
Лікування в Німеччині
Модные шторы
Модні штори
Обладнання для поливу
Оборудование для полива
Перевод документов
Переклад документів
Побутова техніка: відгуки, ціна
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Системи автоматичного поливу
Системы автоматического полива
Складське обладнання: ціни
Скільки коштує куб бетону
Строительство домов: советы, отзывы
Штори і жалюзі: поради, відгуки
Шторы и жалюзи: советы, отзывы
バイアグラ 輸入
別れさせ屋 長崎県